Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.
Gorzów Wielkopolski

Lubuskie warte zachodu
 
 
 
 
Logowanie
 
 
 

nie jesteś zarejestrowany?
wpisz proponowany login i hasło, a przejdziesz do dalszej części formularza..

Deklaracja dostępności


Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim (MCK) zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Giik.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strony internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak poprawnych opisów dla części zdjęć umieszczonych na stronie.
 • Brak audio deskrypcji dla niektórych materiałów wideo.
 • W serwisie występują elementy, które nie zachowują odpowiedniego poziomu kontrastu.
 • Do kilku elementów strony użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury.
 • Niektóre elementy formularzy nie posiadają etykiet.
 • Występują błędy kodu HTML i CSS.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.
 • Niektóre umieszczone pliki PDF są skanami, nie zawierają tekstu.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23.
Deklarację przygotowano na podstawie samooceny dokonanej przez MCK.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu 2021-01-14.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W sprawie zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy prosimy o kontakt w jeden z poniższych sposobów.

Osobą odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej jest Pan Marcin Sobczak.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony internetowej, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej

2005-01-02

Data ostatniej istotnej zmiany na stronie internetowej

2014-01-02

Poruszanie się po stronie internetowej

Poruszanie się po stronie internetowej mckgorzow.pl może odbywać się za pomocą klawiatury lub myszki. W przypadku użycia klawiatury obowiązują standardowe przyciski i skróty klawiaturowe.

Aplikacje mobilne: brak

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim i jego filie:

 • siedziba główna MCK, ul. Drzymały 26;
 • Amfiteatr MCK, ul. Drzymały/ Park Siemiradzkiego;
 • MCK Zawarcie, ul. Wawrzyniaka 66 A;
 • Inkluzywna Pracownia Edukacji Artystycznej, ul. Chrobrego 13;
 • Klub Kultury MCK Jedynka, ul. Chrobrego 9;
 • Klub Kultury MCK Zodiak, ul. Słonecznej 62 A;
 • Mała Galeria GTF MCK, ul. Chrobrego 4.

Niektóre obiekty spełniają (częściowo) podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Informacje na temat dostępności obiektów wraz z danymi teleadresowymi:

Siedziba główna MCK, ul. Drzymały 26
Nr telefonu: +48 95 720 29 11
Adres e-mail: info@mckgorzow.pl

 • obiekt nie jest przystosowany architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • brak oznaczenia instytucji z poziomu ulicy Drzymały;
 • wejście do budynku prowadzi po schodach z poziomu ul. Drzymały (brak poręczy);
 • wejście do budynku możliwe jest również wjazdem dla samochodów osobowych. Powierzchnia wjazdu zbudowana jest z kostki brukowej o znacznym podniesieniu;
 • wjazd na parking przy budynku jest niemożliwy w trakcie realizacji wydarzeń, ewentualnie
  po wcześniejszym uprzedzeniu Koordynatora do spraw dostępności;
 • kasa, sekretariat, księgowość, kierownik administracyjno - gospodarczy oraz gabinet Dyrektora instytucji znajdują się w budynku administracyjnym, do którego prowadzą
  3 stopnie (brak poręczy). Wejście do budynku nie posiada obniżenia ułatwiającego komunikację z osobami poruszającymi się na wózku;
 • brak odpowiednich ciągów poziomych i pionowych - jedynym ułatwieniem są drzwi techniczne zewnętrzne o szerokości 90 cm, z niewielkim progiem;
 • ukształtowanie budynku zawiera wiele barier architektonicznych, w tym przede wszystkim sala widowiskowa, do której dostęp wymaga pokonania kilku poziomów poprzez wejście główne;
 • toalety oraz dojście do nich nie są dostosowane i wymagają kompletnej przebudowy;
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • w budynku nie ma windy;
 • przy obiekcie znajduje się 15 miejsc parkingowych w tym jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na degradację siedziby głównej MCK oraz w najbliższej perspektywie przeniesienie obiektu do nowej lokalizacji nie ma możliwości rozwiązania powyższych błędów.

Amfiteatr MCK, ul. Drzymały/ Park Siemiradzkiego
Nr telefonu: +48 693 119 100
Adres e-mail: amfitear@mckgorzow.pl

 • obiekt częściowo dostosowany architektonicznie do osób ze szczególnymi potrzebami;
 • obiekt oznaczony z poziomu ulicy Drzymały;
 • wyjście/wejście na teren widowni możliwe jest przez bramę główną oraz 6 oznaczonych wyjść ewakuacyjnych;
 • dojście do obiektu może odbywać się od ul. Drzymały - podejściem o znacznym podniesieniu, powierzchnia z kostki brukowej (brak poręczy) oraz od ul. Walczaka (nieoznaczone) ścieżką przez Park Siemiradzkiego, następnie schodami w dół (obecność poręczy przy schodach) lub ścieżką wokół Amfiteatru, oraz od ul. Walczaka (wjazd przy Hotelu „U Marii”) - wjazd o znacznym nachyleniu, wyłożony kostką brukową, brak poręczy;
 • na terenie widowni Amfiteatru znajduje się 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych;
 • toalety w części widowni oraz w pobliżu parkingu są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, z odpowiednimi uchwytami stanowiskowymi;
 • na terenie widowni istnieją poziome ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości, bez barier, z łatwym dostępem do toalet z drugiej „kondygnacji” widowni;
 • backstage (garderoby, łazienki, pionowe ciągi komunikacyjne) nie są dostosowane do potrzeb osób/artystów ze szczególnymi potrzebami w sferze ruchowej;
 • do budynku oraz na teren widowni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • brak pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 •  budynku nie ma windy;
 • przy obiekcie znajduje się parking na 33 miejsca w tym jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W 2021 roku w budynku kasowym zainstalowane zostaną pętle indukcyjne oraz zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

MCK Zawarcie, ul. Wawrzyniaka 66 A
Nr telefonu: +48 95 7223065
Adres e-mail: zawarcie@mckgorzow.pl

 • obiekt przystosowany architektonicznie do potrzeb osób z trudnościami poruszania się;
 • budynek jednopoziomowy;
 • obiekt posiada jedno wejście/wyjście;
 • obiekt oznaczony z poziomu ul. Wawrzyniaka - brama wjazdowa na parking;
 • drzwi i ciągi poziome posiadają odpowiednią szerokość;
 • istnieje rampa wewnętrzna i rampa zewnętrzna ułatwiająca poruszanie się na wózkach inwalidzkich, jednak brakuje poręczy przy rampie zewnętrznej;
 • toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • liczba miejsc parkingowych: 6 - brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W 2020 roku zostanie złożony wniosek z programów MKiDN w kwestii opracowania dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną na modernizację obiektu, z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Inkluzywna Pracownia Edukacji Artystycznej, ul. Chrobrego 13
Nr telefonu: +48 95 7390007
Adres e-mail: ipea@mckgorzow.pl

 • obiekt nie jest dostosowany architektonicznie do potrzeb osób z problemami poruszania się;
 • obiekt oznaczony jest szyldem od strony wejścia;
 • obiekt posiada jedno wejście/wyjście;
 • wejście do budynku odbywa się po schodach. Brakuje podjazdu i poręczy. Lokal posiada 3 poziomy, które są połączone ze sobą wyłącznie schodami;
 • toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniem ruchowym. Do toalet prowadzą wąskie schody bez poręczy;
 • do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w obiekcie nie ma pętli indukcyjnych;
 • w lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • przy obiekcie nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z trudnościami poruszania się.

Obiekt dzierżawiony jest od ZGM, co utrudnia zniwelowanie bariery w postaci schodów zewnętrznych. W 2021 roku planowane jest zamontowanie dzwonka przed wejściem do obiektu. Zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w lokalu.

Klub Kultury MCK Jedynka, ul. Chrobrego 9
Nr telefonu: +48 95 7226521
Adres e-mail: redakcja@giik.pl

 • obiekt oznaczony jest szyldem znajdującym się nad wejściem;
 • obiekt posiada dwa wejścia, jedno od ul. Chrobrego, drugie od ul. 30 Stycznia;
 • obiekt nie jest dostosowany architektonicznie do potrzeb osób z problemami poruszania się;
 • wejście do obiektu utrudnione jest obecnością stopnia;
 • brak rampy ułatwiającej samodzielne wejście i wyjście dla osoby z niepełnosprawnością ruchową;
 • brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w obiekcie nie ma pętli indukcyjnych;
 • w obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • istnieje możliwość skorzystania z publicznego parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

W 2021 roku planowana jest modernizacja toalety z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zamontowanie rampy podjazdowej od strony ul. Chrobrego. Zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w obiekcie.

Klub Kultury Zodiak, ul. Słoneczna 62 A
Nr telefonu: +48 95 7202403
Adres e-mail: aneta.gnaczynska@mckgorzow.pl

 • obiekt oznaczony jest szyldem znajdującym się na zewnątrz budynku;
 • do obiektu prowadzi jedno wejście/wyjście;
 • obiekt dostosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • w obiekcie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • brak barier poziomych;
 • do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w obiekcie nie ma pętli indukcyjnych;
 • w obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • przy obiekcie nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z trudnościami poruszania się - istnieje możliwość skorzystania z publicznego parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

W 2021 roku zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Mała Galeria GTF MCK, ul. Chrobrego 4
Nr telefonu: +48 95 7367667
Adres e-mail: info@mckgorzow.pl

 • obiekt oznaczony jest szyldem znajdującym się nad wejściem;
 • do obiektu prowadzi jedno wejście/wyjście;
 • obiekt nie jest dostosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • wejście do obiektu możliwe jest po zejściu schodami z poziomu ulicy Chrobrego;
 • brak rampy oraz poręczy;
 • do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w obiekcie nie ma pętli indukcyjnych;
 • w obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • przy obiekcie nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z trudnościami poruszania się - istnieje możliwość skorzystania z publicznego parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt dzierżawiony jest od Szkoły Muzycznej. W chwili obecnej nie ma możliwości rozwiązania kwestii zejścia do Galerii dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. W 2021 roku zapewnione zostaną informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W siedzibie głównej Miejskiego Centrum Kultury oraz w jego filiach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM). Aby skorzystać z pomocy tłumacza migowego należy dokonać zgłoszenia, co najmniej na 7 dni przed wizytą w MCK lub jego filiach.

Koordynator do spraw dostępności

Wszelkich informacji na temat dostępności architektonicznej obiektów Miejskiego Centrum Kultury oraz oferty edukacyjno - kulturalnej instytucji udziela Koordynator ds. dostępności:
Daja Weiss:

Kalendarz imprez
Sfinansowano w ramach Kontraktu dla województwa lubuskiego na rok 2004

Copyright © 2004-2024. Designed by studioPLANET.pl. Hosting magar.pl